top of page

認證私人銀行家

認證私人銀行家 (CPB) 資格認證

認證私人銀行家(CPB) 資格認證是國際金融理財標準委員會自2008年初開始,為面向全球財富管理和私人銀行領域專業人士推出的高端國際資格認證。截至2017年9月30日國內已有2,156名合資格從業員擁有認證私人銀行家(CPB)資格認證。而本區三年內畢業人數人,佔超過全港認證私人銀行家總人數的十分一!

要符合 CPB 資格認證必須達到“4E”標準,即教育、考試、從業經驗和職業道德標準。而具有大學本科或以上學歷,並持有AFP或CFP資格證書,是申請CPB資格認證的先決條件。

CPB 資格認證考試 

本區參與由香港財務策劃師學會主辦-“中國高端客戶理財策劃專業證書課程”,此課程獲得國際金融理財標準委員會(中國)(FPSB China)確認為符合國際認可資格認證私人銀行家(CPB)資格認證之“教育”要求。成功修畢本課程之學員,可直接報考CPB資格認證考試。已合資格的同事名單如下:

第一屆 認證私人銀行家

第一屆 認證私人銀行家

otto.png
William.png
carrie.png
Vicki.png
Vicky Lam.jpg
Jay.png
Avis.png
Mandy.png
ron.png
ron tse.JPG
osar.png
venus.png
venus lai.png
Sunny.png
Anthony.png
Masia.png
bob hol.png
carlos.png
Joseph Chan.png
第二屆 認證私人銀行家

第二屆 認證私人銀行家

Michael au.png
agnes wong.png
Jo Chan.png
alex lai.png
Larry Chiu.png
Jacky Chui.png
katrina wang.png
Byron Cheng.png
Michelle Leung.png
Heath Wong.png
steven.png
candy fok.png
Emily Shing.png
Jessie Cheung.png
Jordan Lai.png
jordan lai.jpg
Candy pun.png
Veronica Fung.png
Victor Yeung.png
victor yeung.png
Mike Lee.png
Jojo Zhou.png
第三屆 認證私人銀行家

第三屆 認證私人銀行家

edwin so.png
dickson wong.png
Ken Han.png
Laura.png
laura lau.jpg
Kiki Wang.png
Kiki wang.JPG
Hulda.png
Marcy Chan.png
Lincoln Shing.png
Crystal Chen.png
Michael Liu.png
Polly.png
polly ngai.jpg
Heron Hui.png
Billy Cheng.png
Harris.png
jack.png
pinkko lau.png
Yang Hong Qing.png
Hongqing Yang.png
Christine Lui.png
Eunice Yip.png
Cathy.png
cathy chan.png
Tammy Tse.png
Solar Ma.png
solarma.png
Sunny Liu.png
Chingkle Chuk.png
Danny Lau.png
Alan Tang.png
alan tang.png
Vincent Jiang.png
coral law.png
第四屆 認證私人銀行家

第四屆 認證私人銀行家

Candy Shing.png
Miranda Wong1.png
winnie wong.png
Miranda Wong1.png
Jason Chau.png
jason chau tin shun.png
Sue Lai.png
sue lai.jpg
Rachel Chum.png
Cherry Lee.png
Vivian  Wang.png
vivian.JPG
Ryan Zhou.png
Ling Guo.png
Bernard Lo.png
Maggie Law.png
Anthony Liu.png
Sandra Huang.png
bottom of page